• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลนักเรียน

...ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ดังนี้
           ๑. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ๑,๖๔๕ คน
           ๒. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
ระดับชั้น
เพศ  
รวม
ชาย หญิง
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
๕๑
๗๔
๕๐
๖๓
๑๐๑
๑๓๑
รวม ๑๒๕ ๑๑๓ ๒๓๘
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๙๐
๙๔
๘๙
๘๓
๑๐๓
๗๙
๙๑
๙๕
๘๔
๖๖
๙๓
๘๘
๑๘๑
๑๘๙
๑๗๓
๑๔๙
๑๙๖
๑๖๗
รวม ๕๓๘ ๕๑๗ ๑,๐๕๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘๑
๖๒
๖๑
๕๖
๔๐
๕๒
๑๓๗
๑๐๒
๑๑๓
รวม ๒๐๔ ๑๔๘ ๓๕๒
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘๖๗ ๗๗๘ ๑,๖๔๕
 
 
         ๓. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน
          ๔. มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  ๑๗๓   คน  (น้ำหนักเกิน ๑๒๒  คน , ผอม   ๖๑  คน)
          ๕. จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย๓๕ คน
          ๖. สัดส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๕
          ๗. จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  -  คน
          ๘. สถิติขาดเรียน / เดือน  -  คน
          ๙. จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ๒๕๖๒ และศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๓
               - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๑๗๔  คน  ศึกษาต่อ ๑๗๔  คน  ประกอบอาชีพ  - คน
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน  ๑๐๔ คน   ศึกษาต่อ ๑๐๔ คน ประกอบอาชีพ  -  คน