• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...พันธกิจ พันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์การศึกษาที่กำหนด
1. จัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
3. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ 
4. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหารโดยได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
8. ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย/กลุ่มโรงเรียนสหกิจในการพัฒนาการศึกษา 
9. ส่งเสริมความสัมพันธ์/ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรเอกชนต่างๆในการพัฒนาการศึกษา 
10.จัดหาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.จัดหา/จัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพื่อให้มีห้องเรียน และสนับสนุนการเรียนอย่างพอเพียง 
12.จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้