• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจการจัดการศึกษา

...เป้าหมาย

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก


วิสัยทัศน์โรงเรียน (ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

“ โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ควบคู่คุณธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม ”

พันธกิจ


พันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์การศึกษาที่กำหนด
๑. จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและเหมาะสม   
    ตามบริบทของโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)
๒. ตรวจสอบ/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านกระบวนการคิด ด้านคุณธรรมจริยธรรม
    ด้านการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง และด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
๕. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสมบูรณ์
๖. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมตามพัฒนาการอย่างเหมาะสมกับวัย
๗. พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
๘. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๙. เปิดโอกาสให้ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดการศึกษา    
    และสนับสนุนทุกด้าน